pyramids  


ENKELE VAN DE OUDSTE HISTORISCHE BOUWWERKEN OP AARDE

 
  HOME :
   
januari 2017

Laat ons enkele sites uit de oudheid nader bekijken:

1 – Het Osirion of Osireion in Abydos, Egypte.

Het Osirion maakt deel uit van de tempel van Seti I (1294- 1279 BC) in Abydos, Egypte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Osireion

http://isida-project.ucoz.com/egypt_2012/abidos.htm (veel foto’s Osireion + plan door Naville)

http://www.ancient-wisdom.com/egyptabydoss.htm (zeer goede website, tempel Seti I & Osireion).


Er kan geen twijfel over bestaan dat archeologen de farao Seti 1 perfect hebben geplaatst in de chronologie van de Egyptische dynastieën. Maar, omdat het Osireion deel uitmaakt van de tempel van Seti 1 zijn zij er hedendaags vast van overtuigd dat het Osireion zelf ook werd gebouwd door die farao. Dit ondergronds gebouw werd ontdekt en voor een klein deel opgegraven door Sir Flinders Petrie en Margaret Murray in 1902/1903. In de seizoenen 1912/13 en 1913/14 werd de opgraving verder gezet door prof. Naville.

Volgens Naville was dit een van de oudste gebouwen, zo niet het alleroudste stenen gebouw in heel antiek Egypte. Water en nog eens water was duidelijk het hoofdthema van het Osirion. Nog volgens Naville kon het een groot reservoir geweest zijn waar water werd gestockeerd als de Nijl hoog stond.

Door de eerste wereldoorlog kon het Osirion pas verder onderzocht worden in 1925, ditmaal door de Egyptoloog Henry Frankfort. Omdat Frankfort enkele inscripties vond met de naam Seti besloot hij dat ook het Osirion dateerde uit diezelfde tijd, even oud als de tempel van Seti 1 dus. Niettegenstaande sterk verschillende meningen onder archeologen blijft men er hedendaags bij dat het Osirion dateert uit de tijd van Seti I. (zie ook het boek “Het ontstaan en het einde van alles” van de schrijver Graham Hancock).

Osirion, Abydos tempel Seti 1, ca. 1300 BC en dus 3300 jaar oud - Locatie 26°11’ noord / 31°55’ Oost - Oriëntatie 28°NO, het is een rechthoekig gebouw dus de andere zijden zijn 62° NW gericht.

 

2 – Teotihuacan, de dodenlaan, de piramide van de zon en de maan.

Zie website: http://www.ancient-wisdom.com/mexicoteotihuacan.htm

Ik wens u niet te vervelen met zaken die u wellicht reeds honderd maal heeft gelezen, onnodig dus om hier zelf iets over te schrijven. Op bovenstaande website kunt u desgewenst zowat alles, tot in de kleinste details, terugvinden wat hierover al geschreven werd. Deze zeer verzorgde website zal verder nog vaak als referentie worden opgegeven.

Teotihuacan - Mexico - De Dodenlaan, de piramide van de zon en de piramide van de maan (locatie 19°41’ N / 98°50’W) daterend uit ca. 200 BC. Oriëntatie dodenlaan en piramiden 15,5° NO.

Momenteel zijn wetenschappers ervan overtuigd dat de oudste gebouwen op deze site max. zo’n 2200 jaar oud zijn.

 

3 - Tiwanaka (Tiahuanacu) (ca 200 AD, 1800 jaar oud) - Titicacameer Bolivia (Locatie 13°33’ S / 68°40’ W).

Zie website http://www.ancient-wisdom.com/Boliviatiahuanaco.htm

Toen de Spanjaarden ca. 1525 daar binnenvielen kregen ze van de Inca's te horen dat deze site al duizenden jaren bestond voor zij (de Inca’s) er arriveerden. Zoals altijd wil niemand deze verhalen geloven, volgens de huidige visie worden de dodenlaan en piramides dan ook niet ouder geschat dan 1800 jaar en wordt verondersteld dat ze gebouwd zijn door de Inca’s.

Tiwanaka (Tiahuanacu) (ca 200 AD, 1800 jaar oud) - Titicacameer Bolivia (Locatie 13°33’ S / 68°40’ W) 1°NW à 2°NO

Dit is eigenlijk een zeer moeilijk voorbeeld, de oriëntatie van deze site(s) wijken slechts 1°NW à 2°NO af van de hedendaagse, correcte noord-zuid oriëntatie. Om die reden baseerde Posnansky zich op het begrip precessie om de ouderdom te berekenen.Volgens hem was dit een zeer oude site van wel 17.000 jaar oud. De berekening van de ouderdom aan de hand van het verschijnsel van precessie was een verkeerde keuze, niettemin is dit bouwwerk zeer oud.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie

http://www.bibliotecapleyades.net/arqueologia/tiahuanaco/posnansky4.htm#s61

Wat men ook moge beweren, deze sites en/of bouwwerken behoren tot de oudste die er op aarde bestaan.

 

Verschuiving van de aardkorst.

Verschuiving van de continenten afzonderlijk is niet hetzelfde als het verschuiven van de gehele aardkorst (earth crust movement). Continentendrift is een theorie die al begin de 20é werd naar voor gebracht maar die door de wetenschap zoals gewoonlijk werd afgewezen. Pas in 1961 kon die theorie worden bewezen en werd vanaf dan ook algemeen aanvaard. Hoewel vrijwel alle wetenschappers die theorie indertijd verwierpen krijgen we die nu van hen te pas en te onpas voorgeschoteld. Uiteraard zijn er nu bewijzen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Continentverschuiving

Naast continentendrift is er ook een theorie waarin wordt vooropgesteld dat ook een verschuiving van de gehele aardkorst kan optreden. Dit staat blijkbaar de theorie van de continentendrift niet in de weg, beide fenomenen zouden dus kunnen optreden.

Het grote probleem met aardkorstverschuiving is dat dit fenomeen nog niet “bewezen” werd en geologen zullen deze theorie dus wellicht nog enkele decennia (of eeuwen?) verwerpen, tot er een “bewijs” wordt gevonden maar vooral… als bewijs wordt aanvaard.

Enfin….. de theorie bestaat en vertelt ons dat de dunne aardkorst in zijn geheel kan verschuiven over de vloeibare laag magma van de aardkern. Het is zoals in het welbekende verhaal van de dunne schil die los zit omheen de sinaasappel.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkorst

Charles Hapgood heeft de theorie van “Pole Shift” overgenomen van zijn voorganger Immanuel Velikovsky en heeft deze verder uitgewerkt. Volgens deze theorie zou de aardas alsook de aardbol zelf niet in zijn geheel verdraaien maar enkel de bovenste dunne laag van de aardbol (de aardkorst).

Voor het mechanisme, verantwoordelijk voor deze verschuiving van de aardkorst, had Hapgood niet meteen een verklaring. Albert Einstein stond zeer positief tegenover deze theorie, volgens hem moest de oorzaak gezocht worden in de steeds groter wordende instabiele ijskap op Antarctica. De enorme aangroei van het ijs aan die geografische pool verloopt niet symmetrisch. Dit zou een onstabiel schommelen van de aarde teweegbrengen omheen de aardas en uiteindelijk zou die ijsmassa ervoor zorgen dat de aardkorst in zijn geheel zou verschuiven over de inwendige vloeibare kern.

Had Albert Einstein langer mogen leven dan had hij zeker en vast ook nog de andere belangrijke factoren in rekening gebracht om die theorie verder uit te werken en te bewijzen. Kortom, Pole Shift was wellicht nu reeds algemeen aanvaard.

Waar Charles Hapgood eerst verklaarde dat een aardkorstverschuiving over een grotere hoek heel vlug kon gebeuren en met zeer catastrofale gevolgen, begon hij uiteindelijk zelf te twijfelen aan het plotse karakter van een aardkorstverschuiving en stelde in een later boek dat zo’n verschuiving wellicht trager verliep en wel tot 5000 jaar kon duren.

Hapgood heeft mogelijk te weinig rekening gehouden met de bijkomende verschijnselen. Indien de poolkappen steeds verder aangroeien en zwaarder worden verdwijnt een grote massa water uit de oceanen waardoor die veel lichter worden. Bijkomend fenomeen zijn de veranderingen in het klimaat. In droge streken begint het veel meer te regenen, het land bevat veel meer water en wordt aanzienlijk zwaarder. Andere plaatsen, waar het eerder enorm veel regende, werden kurkdroog en ook veel lichter. Dit alles samen veranderde in grote mate de verdeling van het gewicht van de aardkorst wat het onevenwicht, de onbalans van de aardkorst nog veel groter maakte. Een plotse verschuiving van de gehele aardkorst behoort wel degelijk tot de mogelijkheden.

Hapgood is er niettemin in geslaagd heel belangrijke gegevens te verzamelen, aan de hand van geomagnetische- en koolstofdateringen heeft hij kunnen aantonen dat de magnetische polen reeds enkele keren over een grote hoek zijn verschoven. Deze verschuivingen waren veel te groot om als normale drift te beschouwen. Nog volgens Hapgood, zou de MAGNETISCHE Noordpool tussen de 17.000 en 12.000 jaar geleden in de omgeving van de Hudson baai hebben gelegen op 60° N, 73° W.

Op onderstaande links kunt u enkele pro’s, contra’s en SF verhalen in verband met Pole Shift nog eens nalezen. U zal uiteraard veel meer negatieve commentaren vinden dan positieve, zolang het fenomeen Pole Shift niet wordt “bewezen” zal iedere wetenschapper zich verplicht voelen dit fenomeen te ontkennen en …. ergens hebben ze wel gelijk.

 
http://www.skrause.org/writing/papers/hapgood_and_ecd.shtml

http://www.world-mysteries.com/science-mysteries/strange-phenomena/pole-shifting/

 

De vroegere positie van de Noordpool.

Vroeger lag de MAGNETISCHE Noorpool op 60°N, 73° West. Ergens, tussen 15.000 en 10.000 jaar BC, verschoof de magnetische Noordpool naar zijn huidige locatie (Charles Hapgood). De magnetische polen verschuiven vrijwel constant maar blijven steeds relatief dicht tegen de echte, de geografische polen. Indien de magnetische noordpool op 60°N,73°W lag was dit omdat de echte geografische pool daar ook dichtbij lag. Was het de aardas samen met de gehele aardbol die was gedraaid of was het alleen “maar” de aardkorst die was verschoven over de vloeibare aardkern? Volgens Hapgood was het dus “enkel” de dunne aardkorst die verschoof.

Ten tijde dat de Noordpool op 60° Noord, 73° West stond dan zijn er met wat geluk gebouwen te vinden uit die tijd en georiënteerd staan op die eerdere positie van de Noordpool.

We halen de eerder vernoemde oude historische sites er nog eens bij en zetten hun oriëntatie af op een wereldkaart. We nemen een wereldkaart met Peters projectie of zo, waar de lengtegraden worden voorgesteld als rechte verticale lijnen. Een Peters projectie geeft daarenboven de werelddelen qua grootte correcter weer.


worldmap 1
Kaart 1- De eerdere positie van de Noordpool op 60°N, 73°W

1 - Teotihuacan - De Dodenlaan in Mexico, de piramide van de zon en de maan (locatie 19°41’ N / 98°50’W) daterend uit ca 100 AD (ca. 1900 jaar oud). Oriëntatie dodenlaan en piramiden 15,5° NO.

2 - Tiwanaka (Tiahuanacu) (ca 200 AD, 1800 jaar oud) - Titicacameer Bolivia (Locatie 13°33’ S / 68°40’ W) slechts 1° NW à 2°45 NO.

3 - Osirion, Abydos tempel Seti 1 (ca. 1300 BC, dus 3300 jaar oud) (Locatie 26°11’ noord / 31°55’ Oost) Oriëntatie 28°NO, het is een rechthoekig gebouw dus de andere zijden zijn 62° NW gericht.


Alhoewel niet voor honderd procent zeker, gaan we ervan uit dat we correct bezig zijn als we de oriëntaties uitzetten als rechte lijnen op de landkaart.

Dit zijn slechts 3 voorbeelden, indien deze drie oriëntaties worden uitgezet op een landkaart dan is duidelijk te zien dat deze gebouwen bijna perfect noord/zuid staan uitgelijnd……op de vroegere Noordpool (60°N, 73°W). Dit komt er dus op neer dat deze drie sites en/of gebouwen veel ouder zijn dan wat ons wordt voorgehouden, ze zijn tussen de 12.000 à 17.000 jaar oud. Het zijn gebouwen en/of sites die dateren van vóór de wereldwijde grote vloed (zondvloed) en zijn dus minstens 12.500 jaar oud.

De tempel van Seti 1? De tempel van deze farao dateert uit 1294 - 1279 BC, exact zoals de Egyptologen verklaren. Seti 1heeft echter de oriëntatie van zijn tempel afgestemd op een veel ouder gebouw dat hij zich heeft toegeëigend, het Osrion.

Gebouwen die niet exact op de huidige Noord-zuid as georiënteerd staan zijn daarom niet altijd ouder dan door archeologen werd vastgesteld, in dergelijke gevallen zal men best eens onderzoeken of dat complex al dan niet werd gebouwd op de funderingen van een veel oudere ruïne.

In het antieke Egypte is het de bouwstijl, het type metselwerk en de bewerking van de steen die de ouderdom van een gebouw bepalen [Margaret Murray]