pyramids  


EEN AARDKORSTVERSCHUIVING AANGETOOND?

 
  HOME :
   
januari 2017

Een aardkorstverschuiving aangetoond?

De theorie van Hapgood i.v.m. Pole Shift wordt door de wetenschap van tafel geveegd en een aardkorstverschuiving wordt door velen als onmogelijk beschouwd. Dat er ooit een wereldwijde zondvloed is geweest wordt sterk betwijfeld en wordt hedendaags herleid tot een plaatselijke overstroming.

En toch, aan de hand van restanten van de vroegste Egyptische beschaving is het wellicht mogelijk de vorige aardkorstverschuiving aan te tonen. Het valt te verwachten dat dit zoals gewoonlijk niet als bewijs zal worden aanvaard.

Abydos was de bakermat van de vroegste Egyptische beschaving. Umm el-Qaab is een necropolis gelegen naast de stad Abydos en bestaat uit twee grafvelden, groep U en B genoemd. Grafveld B bevat, volgens Egyptologen, de oudste graven uit de proto-dynastieke periode, dynastie 0 genoemd. Grafveld U zouden de graven bevatten van de vroegste koningen uit de 1é en 2é dynastie. Mogelijk kan aan de hand van grafveld U de meest recente aardkorstverschuiving aangetoond worden.

Grafische voorstelling van een aardkorstverschuiving.

Bij een verschuiving van de aardkorst blijft de aardas zelf altijd op dezelfde plaats en de (noord)poolster blijft steeds dezelfde, ten minste toch voor een paar duizend jaar (precessie). Nog voor de bouwers aan een nieuw gebouw en/of site begonnen werden in eerste instantie de zijden ervan exact uitgelijnd op de noordpoolster, de site stond dan perfect noord-zuid gericht.

 

Pole shift

 

  • A - Een nieuw gebouw 1 wordt uitgelijnd op de poolster en staat perfect noord-zuid uitgelijnd.
  • B - De aardkorst is reeds aan het verschuiven gegaan, gebouw 1 staat daardoor niet meer perfect noord-zuid maar is al over een zekere hoek NW gericht. Op dat tijdstip wordt gebouw 2 opgericht, dat staat perfect noord-zuid maar de aardkorst is nog steeds aan het verschuiven.
  • C - Nog op een later tijdstip wordt gebouw 3 tot stand gebracht en weerom perfect noord-zuid gericht, ondertussen zijn gebouwen 1 en 2 over een zekere hoek NW gedraaid en de aardkorst is nog steeds aan het verschuiven.
  • D - De aardkorst verschuift niet meer, de gebouwen 1, 2 en 3 staan een heel stuk NW gedraaid. Gebouw 1 is het oudste en staat over de grootste hoek verdraaid, het meest recente gebouw heeft de kleinste hoek. De aardkorst verschuift niet meer en staat al een paar duizend jaar stil in zijn huidige positie. De sites die er na gebouw 3 zijn bijgekomen staan perfect uitgelijnd op het huidige noorden (al is dit wat te eenvoudig voorgesteld).
            

Necropolis Umm el-Qaab bij Abydos, het grafveld U en B.

Het grafveld U geeft exact hetzelfde patroon weer als voorgaande grafische voorstelling.

Zie de link https://nl.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab


Grafveld U
Tekening aangeboden op Wikipedia door PLstrom
No copyright: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Op bovenstaande tekening staan de grafvelden U en B afgebeeld. Bij grafveld U (1é en 2é dynastie) zijn de graven aangeduid met letters, bij grafveld B (proto-dynastie of ook dynastie 0) met de letter B gevolgd door een nummer. Wat de tekening zelf betreft; Ze ziet er verzorgd en nauwkeurig uit, dit tekenen moet veel tijd gekost hebben. Niettegenstaande dat is het vrijwel onvermijdelijk dat er op de oriëntaties een afwijking kan  zitten tot pakweg 5°, zeker voor het grafveld B waar de graven heel klein getekend zijn.

Om de vroegere aardkorstverschuiving aan te tonen gaan we enkel het grafveld U bekijken en houden we geen rekening met grafveld B (het alleroudste). Grafveld U (letters O, P, Q, T, U, V, X, Y en Z) ziet er chaotisch uit, de grafcomplexen hebben allemaal verschillende oriëntaties. Het ziet er uit alsof hun landmeter wat te diep in het glas had gekeken…. tot het duidelijk wordt wat de oorzaak is geweest van die vreemde oriëntaties. Draaien we die kaart met het noorden naar boven dan zien de zaken er al heel anders uit.


Grafveld U&B


Bovenstaande kaart werd exact op het noorden gedraaid en van ieder grafcomplex werd de oriëntatie bepaald. Alle sites staan NW gericht en een vlug overzicht laat vermoeden dat ook die uitgelijnd staan op de vroegere noordpool.

 

worldmap2
Oriëntaties van de grafcomplexen van de 1é en 2é dynastie.
Necropolis Umm el-Qaab Abydos, grafveld U.

 

Tabel
Tabel overgenomen uit Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab


In bovenstaande tabel staan de koningen van de 1é en 2é dynastie in chronologische volgorde, achteraan staat de NW oriëntatie voor iedere graftombe met daarachter de “chronologische” volgorde die deze farao’s zouden gehad hebben indien we uitsluitend zouden afgaan op de oriëntatie van hun graf. Het begin en het einde van de lijst komt exact overeen met de volgorde die door archeologen werd opgesteld. Waar er verschillen optreden met de chronologie door archeologen opgesteld is het verschil in graden redelijk klein zodat we maar best besluiten dat de hoekmetingen niet perfect waren. Toch zou voorgaande moeten volstaan om de vroegere aardkorstverschuiving aan te tonen.

 


Grafveld B
Zie de link https://nl.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
Tekening aangeboden op Wikipedia door PLstrom
No copyright: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Oriëntaties variëren van 39° tot 24,3° NW

Het grafveld B past geheel niet in het plaatje maar en toch horen die allen bij mekaar. Indien we de oriëntatie van die graven uitzetten op bovenstaande landkaart dan wordt het totaal onbegrijpelijk, sommige graven zouden dan tot de meest recente gaan behoren. Dat lijkt totaal onlogisch tenzij..... de archeologen het zouden verkeerd hebben.


Tabel B

Zetten we de oriëntaties naast de chronologische volgorde, door archeologen opgesteld, dan blijken volgens de oriëntatie graf 1 en 2 van plaats verwisseld. Voor Hor Iry worden bovendien twee graven opgesomd nl. B2 (34,7°) en B1(24,3°), het verschil in hoek is zo groot wat doet vermoeden dat het om twee verschillende graven zou kunnen gaan. Zodoende hebben we, om de archeologen te volgen, B2 genomen voor Hor Iry en zetten we een vraagteken bij B1. Voor de graven B13, B14 en B15 (grote groep graven) werden geen namen opgegeven. De gevonden hoeken zijn niet overtuigend, de tekeningen zijn echter heel klein en de getekende hoeken kunnen heel wat afwijken van de werkelijkheid. De gemiddelde hoek van oriëntatie bedraagt zo’n 26° NW voor het gehele grafveld B.

 

Volgens Egyptologen is grafveld B het oudste op de necropolis van Abydos en grafveld U het meest recente. Toch wijzen de oriëntaties er op dat het juist omgekeerd is, oriëntaties liegen niet al kunnen de afgemeten waarden wél zo'n 5% afwijken van de werkelijkheid.