pyramids  


HOE ZAG EGYPTE ER UIT OMSTREEKS 13.000 BC?

 
  HOME :
   
januari 2017

Egypte 13.000 BC


Vondsten hebben uitgewezen dat er tussen 13.000 en 10.000 BC de vroegste vorm van landbouw tot ontwikkeling kwam. In het elfde millennium voor Chr. smolten de ijskappen in een razend snel tempo, overstromingen van de Nijl bereikten omstreeks 10.500 BC of vlak erna hun hoogtepunt en waren wellicht de oorzaak dat er een einde kwam aan de vroege landbouw. Blijkbaar werden er gedurende de volgende 5.000 jaar geen pogingen meer ondernomen.

Indien er omstreeks 13.000 BC een aardkorstverschuiving is begonnen waarbij die enkele graden verschoof kan dit de start geweest zijn voor het versneld afsmelten van de ijskap en voor het beging van hevige regens.

Kort na 13.000 BC doken er maalstenen en sikkelbladen op onder laat-paleolithische gevonden werktuigen wat wijst op landbouw. Vlak na 10.500 BC verdwenen de maalstenen en de vroege sikkelbladen plots uit het beeld en maakten ze plaats voor jagende, vissende en verzamelende volken die stenen werktuigen gebruikten. [zie ook Graham Hancock]

Alles welbeschouwd kan er dus wel degelijk een zondvloed hebben plaatsgevonden in Egypte omstreeks 10.500 BC (10.450 BC volgens Bauval). Tussen 13.000 BC en 9500 BC was er veel regen en overstromingen, het niveau van de Nijl stond veel hoger en vulde vrijwel de gehele vallei.

Vóór de aardkorstverschuiving begon was Canada op de noordpool gelegen en zat een groot gedeelte van het continent onder een enorm dikke laag ijs, de Laurentide Ice Sheet genoemd.

 

Laurentide Ice Sheet
Originele tekst bij bovenstaande tekening:
Map of North America showing the extent of the Laurentide Ice Sheet.
The blue outline notes the ice sheet’s borders about 15000 years ago.

 

Toen de aardkorst met een schok loskwam en begon te verschuiven in de gekende richting schoof Canada weg van de noordpool, dit moet ca. 13.000 BC geweest zijn.

Canada schoof weg uit het noordpoolgebied en al dat ijs begon aan een enorm tempo te smelten en veroorzaakte zeer hevige regens en overstromingen. Antarctica daarentegen schoof vanuit een milder klimaat tot in het zuidpoolgebied, het land bevroor en kwam onder een dunne laag sneeuw en ijs te zitten, de opbouw van ijs op Antarctica (tijdens een interglaciaal)  ging echter veel trager dan het afsmelten van het ijs in Canada. De zeespiegel ging stijgen en vele lager gelegen vlakten verdwenen onder de zeespiegel etc. etc.

De volkeren die steeds in Egypte hadden geleefd zaten omstreeks 13.000 BC nog steeds in het stadium van een jagend en verzamelend volk. Dit is uiterst normaal voor die tijd. Dat er omstreeks 13.000 BC plots landbouw opduikt, dat de jacht stilviel en er plots werktuigen zoals sikkels en maalstenen opduiken wordt beschouwd als een ongeziene vliegende start van de Egyptisch beschaving. Mogelijk is de Egyptische beschaving veel vroeger begonnen in Boven-Egypte maar omstreeks 13.000 BC was de bevolking wellicht al naar de lager gelegen Nijldelta verhuisd.

Indien er werkelijk een vrij grote vloot vanuit Tiwanaka de oceaan is over gestoken was dit de toestand waar “de nieuwe goden” mee te maken kregen in Egypte in hun “eerste tijd”, dit moet zowat omstreeks 13.000 BC zijn geweest. Dat de landbouw in Egypte op dat moment een plotse bloei heeft gekend is wellicht aan die groep "goden" te danken (vooral te danken aan Osiris).

Laat ons het spoor van die eerste groep uit Tiwanaka zoeken en opvolgen…… in Egypte! Niet te vergeten, dit is het volk van de “grote stenen”, de stamboom van “de nieuwe goden” van de Egyptenaren uit die eerste tijd Zep-Tepi.