pyramids  


SYENE HET MIDDELPUNT VAN DE POLE SHIFT, SIRIUS DE NIEUWE POOLSTER.

 
  HOME :
   
februari 2017

De ster Sirius, de godin Sopdet.


Syene het middelpunt van de aardkorstverschuiving, Sirius de nieuwe poolster.


We zijn eerder van de veronderstelling uitgegaan dat het volk in Tiwanaka de schok heeft meegemaakt in het begin van de aardkorstverschuiving. Het heeft een zekere tijd geduurd voor ze aan de hand van die steeds voortdurende verschuiving het middelpunt ervan hebben kunnen vaststellen. Dat punt lag ergens op een ander continent, in Syene Egypte. Waarschijnlijk waren ze in Tiwanaka er zich van bewust dat er nog een schok ging (of kon) komen op het moment dat de aardkorst opnieuw tot stilstand kwam. De aardkorstverschuiving ging steeds maar door en op een bepaald moment moet een groep van de bevolking beslist hebben te migreren naar Egypte omdat de kans op overleven daar veel groter zou zijn bij die 2é schok. Toen die groep in Egypte aankwam was de aardkorst (de noordpool) al een heel stuk verdraaid.

worldmap2
Graftombe van koning Djer is O, oriëntatie 62,8° NW

 

Op bovenstaande kaart wordt een probleem duidelijk. Koning Djer is blijkbaar de eerste koning die in Egypte is aangekomen, op dat moment was de noordpool al een heel stuk verschoven. Het probleem hier is dat de oriëntatie van zijn tombe (O = 62,8° NW) direct naar de vroegere positie van de noordpool wijst, het lijkt er op dat koning Djer reeds overleden en begraven was nog vóór de aardkorst aan het verschuiven ging. Bovenstaande kaart is dus een blunder, deze fout was echter onvermijdelijk vooraleer de correcte oplossing kon gevonden worden.

Het probleem indertijd was dat tijdens die aardkorstverschuiving de noord- en zuidpool voortdurend van plaats veranderden. Om oriëntaties uit te zetten had men nood aan een vaste ster, de gekende polen verschoven echter continu en men zou verplicht geweest zijn om vrijwel elk jaar een nieuwe (noord)poolster te gaan bepalen en landkaarten dienden op die manier bijna jaarlijks herwerkt te worden. Dit was dus blijkbaar geen optie en men heeft dan maar een andere oplossing bedacht.

Zoals reeds eerder aangehaald was in die tijd (de stad) Syene (nu Aswan) als middelpunt het enige stabiele punt gedurende de volledige duur van die “pole shift”. Zeekaarten zoals die van Piri Reis zijn nog een recente getuige van projecties met Syene als middelpunt. Zeelui, maar ook de “landmeters” uit die tijd hadden een vaste ster nodig om zich daarop te kunnen oriënteren.

Voor koning Djer zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Djer

Bij de activiteiten van koning Djer staat ook: Vermelding van de ster of godin Sopdet of Sirius.

Uit de activiteiten die vermeld worden bij koning Djer valt dus te besluiten dat het de ster Sirius is geworden, reeds vanaf het begin van hun aankomst in Egypte werd wellicht Sirius benoemd als hun nieuwe “poolster”, deze diende vanaf dat moment als de nieuwe "poolster" voor hun zeekaarten en werd gebruikt door hun “landmeters” voor het uitlijnen van gebouwen.

Gelukkig dat het uitlijnen van gebouwen of terreinen steeds een vast ritueel is geweest waarbij de oriëntatie werd bepaald aan de hand van een welbepaalde ster. Dit laat nu toe de chronologische volgorde van gebouwen te bepalen uit de oriëntatie ervan.

Voor bovenstaande kaart werd ervan uit gegaan dat de graftombes uitgelijnd werden op de noordpool, dit leverde onmogelijke oriëntaties op. Uiteindelijk is dan toch het besef gekomen dat reeds tijdens de regeerperiode van koning Djer alle sites werden uitgelijnd op het middelpunt Syene en dat Sirius vanaf het begin hun nieuwe “poolster” is geworden.


Hoekcorrectie om Abydos te oriënteren op Syene (op de ster Sirius).

Syene: https://pleiades.stoa.org/places/786123
Coördinaten van Syene: Representative Point (Latitude, Longitude): 24.0885745, 32.901491

Abydos: https://pleiades.stoa.org/places/756512/
Coördinaten van Abydos: Representative Point (Latitude, Longitude): 26.1859907667, 31.91627145

Hoe kunnen we nu de hoekcorrectie gaan bepalen?

De kracht van Google Maps: We laten door Google routeplanner een route uitstippelen van Abydos naar Syene, we vullen beide bovenstaande coördinaten in, net zoals ze daar staan en de route wordt uitgestippeld. De route zelf is hier niet van belang maar we krijgen op die manier wel een kaart waar beide locaties perfect staan aangestipt.

 

Syene 1
Richting van Syene naar Abydos is 23° NW.
  

Toen de aardkorstverschuiving indertijd is gestopt stond de noordpool op “exact” dezelfde plaats als waar die nu nog altijd staat. Om op een hedendaagse landkaart vanuit Abydos het noorden aan te duiden moeten we enkel een verticale lijn trekken (hoek 0°). Indien we Abydos willen uitlijnen op Syene moeten we een lijn trekken onder een hoek van 23°, die hoek betekende tevens het einde van de aardkorstverschuiving kan dus nooit kleiner zijn dan die 23°. Alle sites in Abydos hebben we afgemeten ten opzichte van de huidige noordpool maar die werden in die tijd uitgelijnd op Syene. Om sites in Abydos die georiënteerd staan op Syene op een hedendaagse kaart over te brengen moeten we dus een correctie toepassen van 23°.

 

Grafveld U in Abydos.

tabel syene
Grafveld U in Abydos.

                        
Halen we die eerste tabel van grafveld U er nogmaals bij dan kunnen we de nieuwe oriëntaties gaan berekenen, alle waarden moeten met 23° verminderd worden. We hebben reeds vermeld dat de kleinste hoek uit Abydos naar Syene minimum 23° moet bedragen, op lijn 9 in bovenstaande tabel hebben we de waarde 22,5° staan wat niets anders betekent dat het hier om een meetfout moet gaan, we mogen dit vrijwel gelijkstellen met 23°. Wat hier wél duidelijk wordt is dat koning Chasechemoey héél dicht tegen het einde van de aardkorstverschuiving zat, dit moet ergens op het moment zijn dat de eindschok van deze “pole shift” ging komen.

 

Syene 2
Oriëntaties vanaf Abydos naar Syene gedurende de aardkorstverschuiving.
De letters staan voor de graftombes op grafveld U.

 

 

Grafveld B in Abydos.

Tabel Syene 2
Grafveld B in Abydos.

We moeten er ook nogmaals de tabel van grafveld B bijhalen en dezelfde correctie toepassen, de oriëntaties van dit grafveld gaan van 39° tot 24,3° en we kunnen deze op dezelfde manier eens uitzetten op een landkaart.

 

Syene 3
Oriëntaties vanaf Abydos naar Syene gedurende de aardkorstverschuiving.
De letter B+cijfers staan voor de graftombes op grafveld B.

 

Bovenstaande kaart komt vreemd over, volgens Egyptologen is grafveld B het oudste maar uit de oriëntatie van de graven wordt duidelijk dat ze zeker niet tot de oudste behoren. Het is misschien raadzaam op beide grafvelden een op éénzelfde kaart te zetten.

 

Syene 4
Oriëntaties vanaf Abydos naar Syene gedurende de aardkorstverschuiving.
De rode lijnen + letters staan voor de graftombes op grafveld U
De blauwe lijnen staan voor de graftombes op grafveld B.
Op de gehele necropolis van Abydos is graftombe O (koning Djer) het oudste graf,
graftombe V (
Chasechemoey) het meest recente.

 

Koning Djer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Djer
Volgens de oriëntaties de graftombe van Djer de oudste zijn.

Koning Chasechemoey: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chasechemoey
Chasechemoey was de laatste koning (farao) van de 2é Dynastie van Egypte.

Bovenstaande kaart toont de chronologische volgorde voor de Egyptische koningen die wordt bekomen door de oriëntatie van hun graftombes uit te zetten. Chasechemoey was de laatste koning (farao) van de 2é Dynastie van Egypte, op dat moment stond de noordpool bijna helemaal in zijn eindpositie. Er rest nu nog enkel de vraag of er nog koningen uit het begin van de derde dynastie zouden zijn die nog behoren tot het tijdperk van de aardverschuiving.

 

Tabel Syene 3
Chronologische volgorde van de necropolis in Abydos volgens de oriëntatie van de graftombes.
Op deze necropolis bestaat er ook nog een graf U-J, dit is hier niet opgenomen in de lijst.


De lijst werd opgesteld aan de hand van oriëntaties die werden afgemeten op een tekening, er kunnen fouten optreden tot wellicht een vijftal graden. Om de correcte volgorde exact te kunnen bepalen zouden de oriëntaties exact moeten opgemeten worden. Voor de op een plan afgemeten waarden in bovenstaande tabel die dicht tegen mekaar liggen is het mogelijk dat die in werkelijkheid nog moeten van plaats omwisselen. Bij de andere tomben zit er op de hoeken een zo groot verschil dat we voor deze toch wat meer zekerheid hebben.

Bovendien zijn dit allemaal graven die dateren van vóór de zondvloed waarvoor de datum wellicht omstreeks 10.450 BC zal geschat moeten worden. Rest enkel nog de vraag hoeveel farao’s uit de derde dynastie ook nog vóór de zondvloed moeten gerekend worden.

 

correctiehoek
De correctiehoek van 23°


Correctie van oriëntaties op Syene naar oriëntaties op de huidige Noordpool.

Zoals reeds eerder vernoemd zijn we voor alle graftomben op de necropolis van Abydos ervan uit gegaan dat die georiënteerd stonden op de Noordpool, achteraf is gebleken dat die in werkelijkheid uitgelijnd stonden op Syene (op de ster Sirius).

Voorbeeld: In de veronderstelling dat de tombe O van koning Djer uitgelijnd stond op de noordpool hebben we een oriëntatie gemeten van 62,8° NW. In werkelijkheid stonden die graftombes georiënteerd op (de stad) Syene (oriëntatie op de ster Sirius), dit was een hoek van 39,8° NW ten opzichte van Syene omdat de hoek Abydos – Syene 23° bedraagt.


worldmap6
De oriëntaties van de necropolis in Abydos na hoekcorrectie.


Indien we de oriëntatie van alle graftombes correct willen uittekenen ten opzichte van de Noordpool moeten we de eerder gemeten hoeken met 23° verminderen (hoekcorrectie van 23°). Die hoeken zijn terug te vinden in bovenstaande tabel.

O = Graftombe van Djer (oudste graf)
Z = Graftombe van Djet (opvolger van Djer).
V = Graftombe van Chasechemoey (laatste farao van de 2é dynastie).

Deze kaart is duidelijk correcter, hier is er plaats voor zone A en zone B.

Zone A = De 1é schok van de aardkorstverschuiving en de aardkorst die reeds over een zekere hoek is verschoven. Dit fenomeen werd wellicht vastgesteld in Tiwanaka waardoor mogelijk werd besloten deze streek te verlaten en naar Egypte te trekken.

Zone B = Regeerperiode van Djer (vóór hij werd begraven in zijn tombe O).

Zone C = Regeerperiode van Djet (vóór hij werd begraven in zijn tombe Z).

Indien er géén ander grafveld in Abydos en omstreken moet in rekening worden genomen dan mogen we uit bovenstaande kaart besluiten dat de aardkorst in de zones A, B en C met een hoge hoeksnelheid is verdraaid. Tussen Z (tombe van Djet) en V (tombe van Chasechemoey) zitten de lijnen veel dichter op mekaar wat dus neerkomt op een veel tragere verschuiving van de aardkorst. Daarom lijkt het er toch op dat in de zone B mogelijk nog andere graftombes moeten in rekening gebracht worden, wellicht van een andere necropolis in de omgeving van Abydos.