pyramids  


TWEE KONINGEN, TWEE GODEN UIT DE EERSTE TIJD?

 
  HOME :
   
februari 2017

Djer en Djet.

Twee koningen uit de eerste dynastie, goden uit de nieuwe tijd?

We gaan er hier niet de gegevens van alle koningen of farao’s op nalezen maar Djer en Djet zijn toch wel heel belangrijk voor ons verhaal zodat we hun geschiedenis toch wat van naderbij gaan bekijken. Volgens de huidige visie zijn beide koningen uit de 1é dynastie van Egypte, volgens de chronologische volgorde van archeologen was het eerst koning Djer die regeerde en daarna koning Djet. Naar eigen mening zijn dit waarschijnlijk twee koningen (goden?) uit het 'gouden tijdperk' van vóór de zondvloed en dus niet uit de 1é dynastie na de zondvloed.

Vergelijk de bouwstijlen, de overeenkomsten zijn echt frappant.

Zie de vele foto’s op internet van Puma Punku in Tiwanaku. Er zijn vrij duidelijke overeenkomsten terug te vinden bij de eerste koningen van Egypte.

Op een zegel en labels van Aha (toch uit grafveld B) is mogelijk toch al een eerste teken van die bouwstijl te zien.

Zie:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hor-Aha

Een stele van Djer, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Djer

De Stele van Djet, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Djet

De ingang van tombe T van Den, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_(farao)

De muren omheen de piramide van Djoser in Saqqara, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara

 

 

We volgen exact de chronologische volgorde zoals opgesteld door archeologen, we beginnen bij Djer.

Zie lijst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab

1 - De werken van koning Djer (graftombe O = 62,8° NW).

Nederlandstalige versie:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Djer

Engelstalige versie met meer info: https://en.wikipedia.org/wiki/Djer

Koning Djer zou volgens het werk van Manetho 57 jaar geregeerd hebben.

Nota: Hier moet wél opgemerkt worden dat Egyptologen getracht hebben de gekende naam van koning Djer te koppelen aan een naam van een farao van de 1é dynastie uit de lijst van Manetho. Het jaartal 57 is naar eigen mening niet correct omdat het om twee verschillende koningen gaat. Djer is een koning van vóór de zondvloed en wordt gekoppeld aan een naam van een koning uit de 1é dynastie in de lijst van Manetho, de 1é dynastie die er enkele duizenden jaren na de zonvloed kwam. Egyptologen zien dat uiteraard helemaal anders en gaan wat hier wordt verteld afdoen als de grootste nonsens die ze tot hier toe al gehoord hebben.

Vermelding van de ster of godin Sopdet of Sirius (dit zal dus waarschijnlijk de ster geweest zijn voor hun oriëntatie vanuit Syene).

Djer besteedde veel tijd aan de vereniging van Opper- en Neder-Egypte, omdat de twee volkeren moeilijk met elkaar konden samenwerken. Daar gaan we dan, het is hier al begonnen. Mag dit conflict worden gezien als het verzet van de originele bewoners die zich verzetten tegen de 'goden' die hun land zijn binnengedrongen? Uiteraard zal het een ongelijke strijd geweest zijn.

Het graf van Djer in Abydos werd later gezien als het graf van Osiris en werd een pelgrimsoord in het Nieuwe rijk.

[citaat] Mensenoffers waren een onderdeel van de dodencultus uit de vroege eerste dynastie. Bij de tombe van Djer zijn 338 mensenlichamen aangetroffen, deze hadden als doel om de farao te assisteren bij het leven na de dood. Om onduidelijke redenen eindigde deze traditie. Kleine beeldjes van mensen of Oesjabti’s namen deze rol over [einde citaat].

Dus, 338 van hun eigen mensen geofferd? Hoeveel procent betekende dit op het totaal aantal van hun eigen volk die daar reeds ter plaatse was? Geofferd! Dat is toch zeer moeilijk te geloven, de oceaan oversteken om dan geofferd te worden? Waarschijnlijk zijn die omgekomen tijdens de overtocht of eventueel in de conflicten met de originele bevolking van Neder-Egypte.  

2 - De werken van koning Djet  (graftombe Z = 45,2° NW).

Nederlandstalige versie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Djet

[citaat uit Wikipedia] Wat duidelijk is dat koning Djet niet lang heeft geregeerd. Ook al op de steen van Palermo wordt de naam van zijn echtgenote genoemd, Merneith. Waaruit geconcludeerd kan worden dat de koning een korte regering had. Op een ivoren label uit zijn regering is maar één Sokar-festival geattesteerd. Tussen het festival lag meestal zes tot tien jaar. Volgens Wolfgang Helck regeerde koning 10 jaar. Volgens een stuk van een agenda, zou Djer (zie Engelse versie van Wikipedia) dood zijn gegaan op 7 Peret III terwijl de regering van Djet aanving op 22 Peret IV. Wat de reden is van de 45 dagen van interregnum is onbekend.[einde citaat]

Koning Djet zou niet lang geregeerd hebben en volgens de huidige archeologie zou dit slechts 10 jaar geweest zijn, daar archeologen niet verder terug in de tijd durven gaan dan 3200 BC is er steeds een tekort aan jaren om alle koningen in die korte tijdspanne een plaatsje te geven.

Volgens de geschriften van Manetho echter was dit koning Kenkenês of Uenephês en die regeerden 31 en 23 jaar.
Zie tevens voorgaande nota.

Het hoekverschil in de oriëntatie door de aardkorstverschuiving bedraagt 17,6° tussen de koningen Djer en Djet, volgens Egyptologen zou dit kunnen gaan om een periode van 23 of 31 jaar. Indien bijv. 23 jaar correct zou zijn, dan ging de aardkorstverschuiving er in het begin met een rotvaart vandoor met een verschuiving van 0,77° per jaar. Die hoeksnelheid verminderde blijkbaar vrij snel naar een kleinere waarde. Het ziet er naar uit dat gedurende de aardkorstverschuiving zelf er weinig of geen problemen waren. De ene koning volgde gewoon de andere op en hun beschaving ging "gewoon" door.

Tussen 1960 en 1968, onze tijd dus, bewoog de geografische pool (of verschoof de aardkorst) met een snelheid van 10 cm per jaar. De omtrek van de aarde is ong. 40.000 km, dat is 360°; Eén graad komt neer op 40.000 km/360 = 111 km per graad. Indien de 'pole shift' inderdaad 0,77° per jaar bedroeg komt dit neer op 111km/° x 0,77°/jaar = 85 km/jaar. Van een rotvaart gesproken!

Het ziet ernaar uit dat reeds in die tijd, bij koning Djet, het idee is gegroeid om de overleden koning Djer op een veiligere plek te begraven op het Gizeh plateau (Rostau). Bovendien was het wellicht toen al de bedoeling van Djet om daar, op het Gizeh plateau, een monument op te richten voor de eeuwigheid, dat voor verre nakomelingen een teken zou zijn dat verwees naar die grote catastrofe en naar de tijdspanne waarin dit gebeurde. Vooraleer kon begonnen worden met het bouwen van grote monumenten waren er uiteraard voorbereidende werken nodig.

De bewoners van het antieke Tiwanaka waren echt heel goed vertrouwd met hydraulica. In eerste instantie hebben ze de Akapana gebouwd met een waterreservoir op de top van die piramide, nadien hebben ze zelfs kanalen aangelegd naar de bergflanken enkele kilometers verderop waar ze waterreservoirs hadden op een nog veel grotere hoogte, dus nog meer druk op het water. Water onder druk was hun krachtbron. Indien dat volk nu echt de oceaan is overgestoken en in Abydos is terecht gekomen, dan kunnen we er vast van uit gaan dat we ook in Egypte hydraulische toepassingen kunnen vinden.

Wat in dit verband heel belangrijk zou kunnen zijn is de volgende tekst:

[citaat uit Wikipedia] Andere activiteiten kunnen herleid worden uit de twee jaartabletten van koning Djet. Het lezen van de activiteiten geeft wat problemen en is voor meerdere interpretaties vatbaar.

Jaarlabel 1: Jaar van het plannen van een kelder (?), van de dubbele plant, geboorte van de lotusknoppen staande in de kroon heiligdom van de twee dames."

Jaarlabel 2 vermeld een overwinning, de productie van een standbeeld en vermoedelijk het bouwen van een vesting. [einde citaat]

Jaarlabel 1: Jaar van het plannen van een kelder, van de dubbele plant.

Zo’n tekst zegt wellicht hoegenaamd niets….. tenzij men echt naar iets dergelijks op zoek is.
In de Nederlandstalige vertaling is er iets cruciaal verloren gegaan, uit de Engelstalige versie valt al een heel stuk meer op te maken.

Engelstalige versie: https://en.wikipedia.org/wiki/Djet

Helck translated: Year of the planning of the underground/basement (?) of the dual plant,

De Nederlandstalige vertaling voor het Engelstalig zelfstandig naamwoord “PLANT” is:

fabriek

factory, plant, works, mill, manufactory

plant

plant, vegetable, vegetation, heather

installatie

installation, plant, set, fittings, installment, induction

gewas

crop, plant, vegetation

materieel

materials, plant, data

spruit

sprout, slip, scion, plant, sprit, offset

Zonder ooit de originele tekst (hiërogliefen?) gezien te hebben, we kunnen dat toch niet lezen, durven we besluiten dat de vertaling er als volgt moet uitzien:

Planning van de ondergrondse ruimte voor de dubbele installatie.
Die ondergrondse ruimte is het Osireion in Abydos.

 

worldmap7
Oriëntaties op Syene na correctie -23°
Koning Djer, Tombe O – Oriëntatie 62,8° -23° = 39,8° NW
Koning Djet, Tombe Z – Oriëntatie 45,2° -23° = 22,2° NW
Tussen beide koningen 17,6° = Regeerperiode van Djet.
Het Osireion in Abydos met oriëntatie 62° -23° = 39° NW,
werd gebouwd in het begin van regeerperiode van Djet.Uit bovenstaande kaart zou moeten duidelijk worden dat Djet niet alleen de “Planning van de ondergrondse ruimte voor de dubbele installatie” heeft gemaakt maar dat hij het Osireion ook werkelijk heeft laten bouwen en dan nog wel in het begin van zijn regeerperiode. Dat is vrij logisch omdat het Osireion een onderdeel was van hun hydraulische krachtbron en had daarom de hoogste prioriteit.

Eén van die dubbele installatie is de zogenaamde “valleitempel” van Chafre in Gizeh, deze werd als laatste van de twee installaties gebouwd. In het twaalfde en elfde millennium voor Chr. stond het waterpeil van de Nijl veel, veel hoger, de hele Nijldelta stond vol water. Die “tempel” was in feite een haveninstallatie aan de rand van de toenmalige Nijl, waar de schepen konden aanmeren om de lading te lossen. Het zou in detail moeten bekeken worden maar het is zelfs mogelijk dat de vloer van de 'valleitempel' onder water stond en dat de schepen daar zelfs konden binnenvaren om hun zware lasten te lossen. Het systeem voor het lossen van de schepen berustte wellicht op hydraulica, het kan bijna niet anders. Deze installatie op het Gizeh plateau werd specifiek hier gebouwd omdat er vermoedelijk reeds plannen bestonden om op het Gizeh plateau een piramide te bouwen. De aanvoer van vele grote rotsblokken etc. vereiste een dergelijke installatie.

Hun thuisbasis was echter Abydos, daar moet vast een haven geweest zijn aan de Nijl of aan een zijrivier ervan. Ook in die haven kwamen veel schepen aan met rotsblokken voor de bouw, cederbomen uit Libanon en noem maar op. Het is puur logisch dat ook hier zo’n installatie gebouwd werd, bovendien was deze het belangrijkst en zal die er eerst gekomen zijn. Er is inderdaad geen enkel spoor van een dergelijke installatie te zien in Abydos. Ok, die installatie of de resten ervan zitten nog onder het zand, toch kan het niet zo heel moeilijk zijn om die terug te vinden.