pyramids  


HET OUDSTE WATERZUIVERINGSTATION OP AARDE?

 
  HOME :
   
februari 2017

Het Osirion.


De tempel van Seti I (negentiende dynastie 1290-1224 BC) in Abydos was gewijd aan Osiris. Achteraan de tempel is er een ondergronds complex, het Osirion.

Het Osirion was helemaal verdwenen onder het zand en werd pas in 1903 herontdekt door Flinders Petrie en Margaret Murray, zij hebben in datzelfde jaar er een deel van blootgelegd. Tijdens de seizoenen 1912/13 en 1913/14 werden de opgravingen verdergezet door professor Naville. Het was origineel een ondergrondse constructie die ongeveer 8 meter lager zit dan de vloer van Seti’s tempel.

Voor vele foto’s en het originele plan van Naville zie onderstaande link.
http://isida-project.ucoz.com/egypt_2012/abidos.htm

Volgens vele vooraanstaande archeologen uit die tijd (1914) was het Osirion een immens oud gebouw, Naville beweerde zelfs dat dit het oudste stenen gebouw in heel Egypte kon zijn.

Door de eerste wereldoorlog kon het Osirion pas in 1925 verder onderzocht worden, dit gebeurde onder leiding van Henry Frankfort. Wat eerst als het oudste gebouw werd beschouwd verhuisde plots naar de tijd van Seti I, enkel en alleen omdat er een paar inscripties werden gevonden met de naam van Seti. Sindsdien is er onenigheid ontstaan onder de archeologen en die meningsverschillen bestaan eigenlijk tot op vandaag nog altijd.

worldmap7
O = oriëntatie graftombe koning Djer, Z = oriëntatie graftombe koning Djet,
tussen O en Z = regeerperiode van koning Djet.
Het Osireion werd gebouwd in het begin van de regeerperiode van koning Djet,
het is het oudste stenen gebouw in Egypte.Ons standpunt is duidelijk, vanwege zijn oriëntatie is het Osirion het oudste stenen gebouw van Egypte. Het werd gebouwd in opdracht van de ‘goddelijke’ koning Djet uit de gouden tijd van Egypte, uit de periode vóór de zondvloed. Pepi I heeft dit gebouw enkele duizenden jaren later ingelijfd en heeft er kamers aan toegevoegd, opgetrokken met kalksteenblokken,  om er een schijntombe voor Osiris van te maken.

Het Osirion meet ong. 30 meter op 18 meter, de originele buitenmuren van rode zandsteen zijn 6 meter dik. In die muren, die op een iets bredere richel rusten, is er 1 ingang (?) en zijn 17 er cellen (of nissen) uitgespaard. Deze cellen hebben geen vloer, de wanden ervan lopen nog verder door naar beneden en zitten vol slib. In die cellen vond Naville water op een diepte van zo’n 3,5 meter.

Aan de binnenkant van die dikke muren zit er rondom een brede gracht. In het midden van het gebouw, binnen de omringende gracht, blijft er een ‘eiland’ over van 24 bij 12 meter dat op zowat dezelfde hoogte komt als richel waarop de buitenmuur rust. Vanuit die gracht gezien lijkt dit ‘eiland’ uiteraard op een verhoog. Midden in dat verhoog zit een vierkant en een rechthoekig gat die worden omschreven als vijvers. Vanaf dat platform zijn er twee trappen die afdalen tot in die omringende gracht. Op dat platform staan ook twee rijen van elk vijf enorme granieten zuilen die ooit de zware granieten dakbalken ondersteunden.

De enige originele delen aan dit gebouw zitten binnen die zes meter dikke zandstenen muren. De rest van die kamers, gemaakt uit kalksteen, werden toegevoegd ten tijde van Pepi I.

Osirion 1A


A: Afdalende gang.
B: Passage en kamer van Menephtah.
C: Doorgang en ingang tot het Osirion.
D: Centraal plateau, dit is als het ware een eiland omringd door een drie meter brede gracht (H).
E: Trappen die vanaf het plateau naar beneden tot in de gracht H leiden.
F: Richel, de zandstenen muur staat als het ware op een iets bredere richel.
G: Nissen of cellen uitgespaard in de zandstenen muur, de nissen hebben geen vloer maar gaan nog verder door naar beneden. Deze nissen zijn nu gevuld met zand en slib, in 1914 vond Naville water op een diepte van 3,5 meter.
H: De drie meter brede gracht omheen het centraal eiland, staat vol met water.
J: De (schijn)tombe van Osiris.
L: Muur van Seti’s tempel.

X: Origineel ook een nis zoals de andere (G), van hieruit werd vermoedelijk ten tijde van Seti een doorgang gemaakt om zo aan te sluiten met Osiris tombe (J) die eveneens ten tijde van Set I werd toegevoegd.    
A en B: De afdalende gang, passage en kamer dateren duidelijk uit de tijd van Seti.

 

Osirion 20B
Het Osireion.


Op een foto is het niet zo duidelijk te zien of de doorgang, die werd uitgespaard in die dikke zandstenen muur, nu al dan niet origineel is. Die opening is een stuk groter dan die voor de nissen en kan inderdaad een ingang geweest zijn maar kan evenzeer ook een nis die op een later tijdstip werd uitgehakt om een deuropening te maken. Een ingang of een nis op die plaats, in feite zijn beide dus mogelijk. Dit zou ter plaatse beter moeten onderzocht worden. Indien daar origineel reeds een ingang was dan zal er ook een afdalende gang bestaan hebben maar aan de bouwstijl te zien is de huidige afdalende gang duidelijk uit Seti’s tijd.


Strabo’s Well.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Strabo_(historicus)
http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/tumba_osiris/shaftos1a.htm
http://www.ancient-wisdom.com/egyptabydoss.htm

De Griekse geograaf Strabo beschreef het Osirion in de eerste eeuw voor Chr. als een opmerkelijk gebouw van massieve steen met een bron op grote diepte. Volgens hem leidt er een kanaal vanaf de grote rivier naar die plaats.

 
Een installatie voor zuivering van het Nijlwater.

Hedendaags staat het waterpeil in het Osirion even hoog als het niveau van de Nijl zo’n 10 kilometer hogerop (meer zuidwaarts). Dat kanaal vanaf de Nijl naar het Osirion zal inderdaad bestaan net zoals Strabo dat heeft beschreven maar zal nu vrijwel helemaal dichtzitten met zand en slijk.

Dat het waterpeil nu het niveau weergeeft van de Nijl tien kilometer stroomopwaarts betekent dat het ondergronds kanaal tot op die plaats, zo’n tien kilometer verder, nog steeds intact en waterdicht is. Meer dan waarschijnlijk loopt dat ondergronds kanaal nog véél verder zuidwaarts, begint het in de Nijl op een véél hoger gelegen punt. Dit was nodig om een veel groter hoogteverschil te hebben en zo een hogere druk op het water te bekomen.

Het ziet er naar uit dat het Osirion oorspronkelijk een installatie is geweest om het instromende Nijlwater te zuiveren, om het water in de ontdoen van zand, slib en vooral van luchtbellen. Dat gezuiverde water moest bovendien opnieuw kunnen wegstromen uit het Osirion om gebruikt te worden op lager gelegen punten. Dat gezuiverde water werd waarschijnlijk gebruikt voor hydraulische installaties van de ‘goden’.


            Osirion 2
Waarschijnlijk begon het kanaal nog véél verder hogerop (zuidwaarts). 

We moeten we van de veronderstelling uitgaan dat het kanaal dat in het Osirion uitmondde véél verder zuidwaarts begon, op een punt waar de Nijl vele meters hoger boven de zeespiegel stroomde.
 

Osirion 13
Abydos, op een hoogte van ong. 80 meter boven de zeespiegel.

Abydos ligt ongeveer 80 meter boven de zeespiegel, het zou moeten duidelijk worden dat indien men een redelijke waterdruk nodig had het een vereiste was dat het kanaal ergens startte op een hoogte van pakweg 110 meter boven de zeespiegel. Voor een dergelijke hoogte moeten we al tot in de omgeving van Aswan gaan wat er op neerkomt dat het kanaal enkele honderden kilometers lang moet geweest zijn. Het hoogteverschil tussen beide punten zou op die manier ong. 30 meter bedragen hebben. Zonder rekening te houden met de luchtdruk (ong. 1 atmosfeer) zou er op het water een druk van ca. 3 atmosfeer gestaan hebben (ong. 3 kgf/cm²), dit is vergelijkbaar met de druk op onze huidige waterleiding. Water onder druk, gezuiverd in het Osirion, diende als vloeistof voor hun hydraulische systemen.

 

Hydraulische vloeistof.

Hedendaags gebruiken we in hydraulische systemen een speciale soort olie, die zeer zuiver moet zijn en waarin er vooral geen luchtbellen mogen zitten. Die olie heeft de eigenschap dat ze niet kan samengedrukt worden, dat ze onder hoge druk niet verminderd in volume. Lucht daarentegen kan zeer gemakkelijk worden samengeperst en zelfs bij een kleine druk sterk in volume afnemen tot die lucht uiteindelijk, bij een nog veel hogere druk, overgaat in vloeistof.

De remmen van een wagen bijv. zijn een praktisch voorbeeld van een hydraulisch systeem. Indien er lucht komt in de remleidingen is het gedaan met remmen, bij het indrukken van het rempedaal gaan de remschoenen niet meer dicht maar is het de luchtbel in het circuit die een beetje wordt samengedrukt. Het rempedaal voelt dan aan alsof men op een spons zit te duwen. Lucht in een hydraulisch systeem kan dus zeer gevaarlijk zijn.

Hydraulische vloeistof hoeft niet per se olie te zijn, water kan evenzeer gebruikt worden omdat deze vloeistof ook niet (of zeer weinig) kan samengedrukt worden. Uiteraard moet dat water zuiver zijn en nog belangrijker is dat er zeker geen luchtbellen mogen in zitten. Water heeft het nadeel dat het kan bevriezen, maar dat zal in Egypte wellicht geen probleem geweest zijn.

 

Werking van het Osirion.

Osirion 1B
Het Osirion met een ingang (C) zoals het origineel zou kunnen geweest zijn.


Op bovenstaande tekening staan er 17 nissen (G) getekend en één ingang (C) die werden uitgespaard in de rode zandstenen muur (Z). Het is niet zeker of er daar origineel ook echt een ingang is geweest.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Druk_(grootheid)

Een waterdruk van 3 kgf/cm² (ca. 3 atmosfeer) is eigenlijk niets ongewoons. Om echter die druk te kunnen behouden moest het Osirion waterdicht kunnen afgesloten worden. Stel dat die deuropening 2 meter breed en 2 meter hoog is (200 cm x 200 cm = 40.000 cm²) dan zou er op die deur of op dat waterdicht schot een kracht hebben gestaan van 40.000 cm² x 3 kgf/cm² = 120.000 kgf (120 ton).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kilogramkracht

Kgf = kilogramkracht is een verouderde eenheid maar wordt hier toch nog gebruikt om het zo simpel mogelijk te houden, het zou dus 120.000 kg’ x 9,80665 N/kgf = 1.176.798 Newton moeten zijn maar dit spreekt niet zo tot de verbeelding.

 

Osirion 1D
A: Een deuropening?

Zelfs een relatief kleine druk van 3 atmosfeer zou reeds een vrij grote kracht hebben uitgeoefend op die deur of dat schot die de ingang afsloot. Om die druk te kunnen weerstaan zal tevens de reden geweest zijn waarom deze zeer solide installatie ondergronds werd gebouwd met zes meter dikke muren en enorme massieve dakplaten waarbij er bovendien nog een paar meter grond op het dak lag.

Dat er origineel een ingang is geweest met een schot om het geheel waterdicht af te sluiten is mogelijk maar weinig waarschijnlijk, we kunnen er waarschijnlijk beter van uit gaan dat er op die plaats géén deuropening was maar een nis. Het meest logisch en het eenvoudigst om de druk te weerstaan zou dus een ondergronds complex geweest zijn zonder deuropening maar met 18 nissen of cellen (G).

 
Osirion 1C


Het water voor het Osirion kwam via een ondergronds waterdicht kanaal vanaf een véél hoger gelegen punt aan de Nijl. Dat water onder druk en met een groot debiet werd wellicht verdeeld via een tunnel die volledig rondging onder de zandstenen muren en via die 17 of 18 nissen (G) het Osirion binnenstroomde. Niettegenstaande het enorme debiet stroomde het water toch relatief kalm die kamer in juist omdat het werd verdeeld over dat groot aantal nissen (of cellen).

         
Osirion 1E
Het Osirion, de gracht omheen de binnenkant van de muren en het verhoog (of eiland) in het midden.

 
Het Nijlwater stroomde relatief kalm het Osirion binnen, het meegevoerde slip of zand kon daardoor bezinken in de gracht en het water was al vrij zuiver voor het midden van de kamer werd bereikt. Luchtbellen hadden alle tijd om uit het water op te stijgen, het plafond was ‘gewelfd’ (hoek 30°) zodat de luchtbellen allemaal in het midden onder het plafond ophoopten.

Het is duidelijk dat die kamer op regelmatige basis moest ontlucht en gereinigd worden, het zand en slib diende verwijderd te worden uit die gracht. Beide treden (E) leiden vanaf het eiland naar beneden de gracht in. Dit geeft het gevoel dat men het Osirion kon binnenkomen via een gat in het plafond, dat men vanaf de begane grond via dat gat met een ladder kon afdalen tot op het eiland. Vanaf dat verhoog kon men dan via die twee treden afdalen tot in die gracht om het slib op te scheppen.

Stel dat er een ingang, een deuropening is geweest in de zandstenen muur, waarom is er daar geen trap om af te dalen in die gracht? Er is géén trap om af te dalen in die gracht maar eens men daar beneden stond was er dan wél een trap om op het eiland te komen. Het is louter gevoelsmatig maar we moeten wellicht aannemen dat er origineel nooit een deuropening is geweest in de zandstenen muren. Het is zoiets als bij een regenput, ook daar is er enkel een opening aan de bovenkant en een deur of een shot aan de zijkant zou enorm veel problemen geven om deze waterdicht te houden.

K1 wordt de vierkante ‘vijver’ en K2 de rechthoekige ‘vijver’ genoemd omdat die vrij ondiep zijn en schijnbaar nergens naartoe leiden. Het valt te verwachten dat, indien men de vloerplaten wegneemt uit die twee ‘vijvers’, het in werkelijkheid twee tunnels of kanalen zijn die het gezuiverde water vanaf het Osirion naar lager gelegen plaatsen leiden. Ergens valt te verwachten dat de tunnel voor de aanvoer van het Nijlwater minstens even groot zal zijn als de twee uitgaande kanalen samen (K1+K2). Stel dat K1 een sectie (doorsnede) heeft van 1,5 m² en K2 een sectie van 1 m² dan zou het logisch zijn dat het inkomende kanaal een sectie zou hebben van minstens 2,5 m².


                         

Osirion 3
Verticale doorsnede van het Osirion.

 1. Rood zandstenen muren zes meter dik, mogelijk is er ook een zandstenen vloer.
 2. Het eiland of centraal verhoog.
 3. Zware dakplaten uit graniet vormen het dak van het Osirion.
 4. Bovenop de dakplaten lag nog een dikke laag aarde (zand?).
 5. Nijlwater komt via een ondergrondse tunnel naar het Osirion.
 6. Via de vele nissen (cellen) stroomt het water rustig naar binnen.
 7. De gracht omheen de binnenkant van de muren, het slib zakt naar beneden in de gracht.
 8. Zuiver Nijlwater, ontdaan van zand en slib, vult de kamer bijna helemaal.
 9. Luchtbellen ontsnappen uit het water en stijgen op tot het hoogste punt van het plafond.
 10. Gezuiverd water verlaat het Osirion via de kanalen K1 en K2 (slechts één getekend).
 11. Slijk bezinkt onderaan in de gracht, deze moet regelmatig worden gereinigd.
 12. Vanaf de begane grond moet er een opening in het plafond geweest zijn om de kamer te ontluchten. Dit gat kan eveneens gediend hebben om de kamer te betreden om het slib uit de gracht via deze weg te verwijderen. De stop is primitief getekend maar was er echt nodig om de kamer lucht- en waterdicht af te sluiten en om de druk op het water te kunnen behouden.                

https://en.wikipedia.org/wiki/Djet

Bij de werken van koning Djet staat o.a. :
[Wikipedia] Helck translated: "Year of the planning of the underground/basement of the dual plant”.

Planning van de ondergrondse ruimte voor de dubbele installatie.

Het Osirion is die ondergrondse ruimte, de dubbele installatie is een haveninstallatie in Abydos en een aan de rand van het Gizeh plateau, die haveninstallatie is wat men nu de ‘valleitempel’ noemt.

     

Osirion 1E
Twee ‘vijvers’ K1 en K2 op het centrale verhoog in het Osirion.

In het elfde millennium voor Chr. stond de Nijl véél hoger en moet tot aan de rand van het Gizeh plateau gereikt hebben. Zoals reeds eerder vermeld was de ‘valleitempel’ in Gizeh waarschijnlijk een haveninstallatie die diende om schepen te lossen, de werking ervan berustte ongetwijfeld op hydraulica. Geruime tijd vóór de bouw van de installatie op het Gizeh plateau zal er reeds eenzelfde installatie bestaan hebben in Abydos. Deze ‘nederzetting’ zal vast aan het water gelegen hebben, aan de Nijl zelf of mogelijk aan een zijrivier ervan. Er zal daar ergens een haven geweest met wellicht een gelijkaardige installatie.

Een gebouw gelijkaardig aan de ‘valleitempel’ in Gizeh is niet gekend in Abydos. Dit bouwwerk, of de restanten ervan, kunnen nog onder het zand zitten. Indien men de vloerplaten van die ‘vijvers’ K1 en K2 zou wegnemen dan zou men al vlug kunnen vaststellen of er al dan niet tunnels onder zitten. Zo ja, dan zou men aan de buitenkant van het Osirion het zand kunnen weggraven om die tunnels op te volgen, één tunnel zou richting Gizeh moeten uitgaan en de tweede in de richting van een mogelijke haven in Abydos.

Van beide uitgaande tunnels heeft K1 de grootste sectie omdat die waarschijnlijk een kleiner verval heeft, deze zal wellicht naar de haven van Abydos gaan. Vanaf het Osirion naar een haven in Abydos is slechts een klein hoogteverschil, dus is er een groter debiet nodig. Tunnel K2 met de kleinste sectie zou dan naar het Gizeh plateau leiden, het hoogteverschil (van Abydos naar Gizeh) véél groter is waardoor het debiet kleiner mag zijn. Indien er enige logica in zit, wat zo wel zal zijn, dan zou tunnel K1 in de richting van een mogelijke haven in Abydos gaan en tunnel K2 in de richting van het Gizeh plateau.

Het zou moeten duidelijk zijn dat er in het begin van de regeerperiode van koning Djet geen duizenden arbeiders kunnen bezig geweest zijn aan de bouw van het Osrion. Het wordt hoog tijd dat men gaat aanvaarden dat die grote granieten monolieten ter plaatse werden gegoten zoals beton. Egyptologen voelen zich blijkbaar beledigd indien wordt verklaard dat die grote monolieten niet werden versleurd door wie weet hoeveel werkmannen maar ter plaatse werden gegoten. Dit is totaal onbegrijpelijk, indien men indertijd de techniek beheerste om, met natuurlijke mineralen of chemicaliën, graniet kneedbaar of zelfs vloeibaar te maken wijst dit op een véél hogere intelligentie dan wanneer pakweg duizend man domweg een groot steenblok aan het versleuren waren. Stel u eens voor dat wij dit procedé opnieuw zouden ontdekken! De hardste steensoorten zoals albast, graniet en zelfs dioriet kunnen vloeibaar maken en in vormen gieten of deze steensoorten kunnen verwerken zoals boetseerklei! Het werd in het verleden reeds dikwijls aangetoond dat veel van die monolieten gegoten werden als beton maar nog nooit werd dit als bewijs aanvaard. Wellicht gaan we er op deze website nooit meer bij stilstaan, het heeft geen enkel nut nog verder te zoeken naar voorbeelden omdat dit toch nooit als bewijs zal aanvaard worden.

Rest nog enkel de vraag op welk punt aan de Nijl het kanaal begon dat in het Osirion uitmondde. Het moet zonder twijfel een heel stuk ten zuiden van Abydos geweest zijn, maar waar?